Colinas, teksty z grudnia 2010 roku

13 tekstów z grud­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest Co­linas.

Abyśmy w codzien­nej po­goni za jut­rem nie przem­knęli, bez opa­mięta­nia obok spraw które znaczą naj­więcej, miłości i rodzi­ny. Życzę Wam z całego serca.


Colinas.
 

myśl
zebrała 23 fiszki • 24 grudnia 2010, 09:03

Różnicą pun­ktu widze­nia, na­zywa­my sy­tuację w której jed­ni ma­ja nas za to­tal­ne ze­ro zaś in­ni za ideał. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 21 grudnia 2010, 18:47

Esen­cją życia jest przek­racza­nie granic. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 18 grudnia 2010, 16:36

Obiet­ni­ce bez pok­ry­cia są stworzo­ne dla ludzi chci­wych . 

myśl
zebrała 32 fiszki • 17 grudnia 2010, 10:10

Tak jak pszczoła ma za­pylać tak my ma­my kochać!!!


Ko­niec!


Kropka! 

myśl
zebrała 24 fiszki • 15 grudnia 2010, 10:30

Jes­teśmy po to by da­wać miłość i cie­szyć się tym a nie cze­kać na to co ktoś nam ofiaru­je i roz­ważać czy dał wys­tar­czająco, czy za mało czy za­wiódł czy nie. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 14 grudnia 2010, 23:51

Naiw­nością nie jest złemu człowieko­wi dob­rze doradzić.
Naiw­nością jest po­kochać złego człowieka. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 13 grudnia 2010, 07:57

Głupiec gdy przyl­gnie do mądre­go nie sta­nie się mądrym. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 12 grudnia 2010, 19:18

Cho­re wy­rafi­nowa­nie to na­miętność na zawołanie. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 7 grudnia 2010, 18:43

Naj­częściej "na dnie" poz­na­jemy brat­nią duszę. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 6 grudnia 2010, 18:36

Colinas

Colinas

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

3 sierpnia 2017, 07:59Colinas sko­men­to­wał tek­st Kanibale wolą tych, co [...]

3 sierpnia 2017, 07:57Colinas sko­men­to­wał tek­st Po co so­bie ma­lować [...]

29 lipca 2017, 19:33CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Jesteś wier­szem które­go nie [...]

29 lipca 2017, 16:01natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Jesteś wier­szem które­go nie [...]

29 lipca 2017, 14:26Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Jesteś wier­szem które­go nie [...]

29 lipca 2017, 13:19fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteś wier­szem które­go nie [...]

25 października 2015, 14:03motylek96 sko­men­to­wał tek­st Nuda to trwo­nienie życia [...]

25 października 2015, 05:01natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nuda to trwo­nienie życia [...]

24 października 2015, 23:03Colinas sko­men­to­wał tek­st dopiero po śmier­ci wi­dać [...]

24 października 2015, 22:47Colinas do­dał no­wy tek­st Nuda to trwo­nienie życia [...]