Colinas, teksty z kwietnia 2011 roku

13 tekstów z kwiet­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest Co­linas.

Cza­sem tez skłamię lecz tyl­ko dla te­go że ten ktoś nie zasługu­je na prawdę. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 28 kwietnia 2011, 16:11

Złotówka da­na szczerze więcej war­ta niż mi­lion podstępnie. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 26 kwietnia 2011, 04:53

Idąc drogą z ot­wartym ser­cem nałapiemy naj­więcej much. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 25 kwietnia 2011, 00:29

Im twar­dsze ser­ce, tym bar­dziej kruche. 

aforyzm dnia z 24 września 2014 roku
zebrał 150 fiszek • 22 kwietnia 2011, 08:20

Naj­gor­sze są te kak­tu­sowa­te. Ta­kie piękne a nie dadzą się dotknąć. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 21 kwietnia 2011, 10:48

Cza­sem człowiek zad­rze tak no­sa że już nie wie po czym idzie. 

aforyzm
zebrał 82 fiszki • 20 kwietnia 2011, 00:55

Cza­sem mam wrażenie że z in­flacją pod­rożała tak że bezinteresowność. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 18 kwietnia 2011, 08:05

Wro­giem planów jest los. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 17 kwietnia 2011, 00:29

Łat­wo za­kochać się w so­bie lecz jeszcze łat­wiej siebie znienawidzić. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 10 kwietnia 2011, 00:14

Pra­widłowa oce­na wy­nika z doświad­cze­nia które zaś wy­nika ze złej oceny. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 5 kwietnia 2011, 00:04

Colinas

Colinas

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

3 sierpnia 2017, 07:59Colinas sko­men­to­wał tek­st Kanibale wolą tych, co [...]

3 sierpnia 2017, 07:57Colinas sko­men­to­wał tek­st Po co so­bie ma­lować [...]

29 lipca 2017, 19:33CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Jesteś wier­szem które­go nie [...]

29 lipca 2017, 16:01natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Jesteś wier­szem które­go nie [...]

29 lipca 2017, 14:26Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Jesteś wier­szem które­go nie [...]

29 lipca 2017, 13:19fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteś wier­szem które­go nie [...]

25 października 2015, 14:03motylek96 sko­men­to­wał tek­st Nuda to trwo­nienie życia [...]

25 października 2015, 05:01natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nuda to trwo­nienie życia [...]

24 października 2015, 23:03Colinas sko­men­to­wał tek­st dopiero po śmier­ci wi­dać [...]

24 października 2015, 22:47Colinas do­dał no­wy tek­st Nuda to trwo­nienie życia [...]